Predică despre rai

Din “Predici la Duminicile de peste an”
Editura Scara 2002

Predică despre rai

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi,
Oare cum aş putea eu, nepricopsitul şi cu totul neiscusitul, să zugrăvesc prin cuvinte patria noastră cea veche, din care am căzut? Dacă dumnezeiescul şi marele apostol Pavel ne spune că „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-a suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”, apoi cum o limbă de ţărână şi o minte întunecată de păcate se va pricepe a spune cele nespuse?
Dar fiindcă nu este bine nici a tăcea despre acea fericire şi frumuseţe, din cele ce ne-am învăţat din Sfânta Scriptură şi din învăţăturile Sfinţilor Părinţi, voi îndrăzni a aduce prin cuvânt o umbră oarecare a acelor neumbrite şi veşnice veselii, ca prin cele prea mici să suim înţelegerea noastră, după putere, la cele preamari şi cu preaminunată frumuseţe împodobite.
Şi cu cuvintele dumnezeiescului ierarh Vasile cel Mare să începem a zice că „acolo sunt livezi preadulci la vedere, cu multă şi negrăită verdeaţă, şi preafrumos împodobite; acolo floarea nu străluceşte puţină vreme şi apoi lipseşte, ci îndelungată vreme şi vieţuitoare îi este veselia, şi nesfârşită este îndulcirea ei. Buna mireasmă este fără de saţ, frumoasa lor culoare de-a pururea străluceşte şi puterea vânturilor nu le slăbeşte. Lunile cele noi nu le veştejesc, îngheţurile nu le îngheaţă, arsura soarelui nu le usucă; ci un duh măsurat, care dă oarecare subţire şi dulce suflare, uşor şi cu dulceaţă suflă asupra lor, neîmpilat de vreme şi neveştejit în veac, păzind sporul lor. Iar frumuseţea sadurilor celor de acolo este şi ea vrednică de facerea şi sădirea Celui ce le-a sădit: unele sunt foioase şi unele sunt cu desişuri, altele fac numai o singură ramură pe an, altele multe ramuri, altele cu ramuri preaînalte şi din toate părţile înverzite…”
Şi după multe, zice: „Care cuvânt va putea să arate mulţimea dulceţii şi frumuseţii aceleia?… Acolo sunt şi neamuri de nenumărate feluri de păsări, care prin floarea aripilor şi prin dulcea viersuire a glasurilor lor aduc o dulceaţă negrăită, încât oamenii cei drepţi de acolo se desfătează şi se îndulcesc prin toate simţurile: pe unele văzându-le, iar pe altele auzindu-le; pe altele pipăindu-le, pe altele mirosindu-le şi din altele gustând…” Şi apoi zice: „Dacă ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici la inimă de om nu s-au suit, apoi cine dar este acela care să le povestească, şi cum gândul nostru le va încăpea?!…”
Iar apoi, arătând că îndoit este Raiul, adică este alcătuit şi din cele simţite, şi din cele gândite, zice: „Precum în Legea Veche, era cu adevărat şi lucrul cel simţit, dar se făcea şi o închipuire a acelui înţeles, aşa şi Raiul îl înţelegem şi trupeşte, dar îl tâlcuim şi duhovniceşte…” Mai departe, arătând despre acele nespuse duhovniceşti veselii, zice: „Acolo pornirile râului veselesc cetatea lui Dumnezeu” (Psalmi 36, 4), şi iarăşi că „râu ieşea din Eden [desfătare], ca să adape Raiul” (Facerea 2, 6). Şi acestea zicându-le despre râurile darului Duhului Sfânt, ce veselesc negrăit pe cei drepţi, zice apoi: „Deci ispiteşte-te ca prin învăţăturile acestea să vii întru înţelegerea Raiului aceluia şi să ajungi şi tu la zorile dumnezeieştii lumini… De eşti trupesc, şi mare îndulcire socoteşti din cele simţite, ai închipuirea aceea a Raiului celui trupesc şi săturarea cea preadulce, şi te sârguieşte către acestea, fiindcă acolo vei afla desfătarea neîncetată. Iar de eşti duhovnicesc şi cugeţi mai înalte decât îndulcirile cele trupeşti, suie-te cu gândul către frumuseţea îngerilor, învaţă-te cu de-amănuntul roadele dreptăţii” (Cuv. despre Rai, în Hexaimeron, Bucureşti, 1826, ff. 70-72). Până aici dumnezeiescul şi Marele Vasile, pentru Rai.
Dar pentru ca toţi cei de faţă să se veselească, şi cei mai înalţi cu înţelegerea, şi cei mai puţin înalţi, voi spune o istorie minunată a unui sfânt stareţ care a murit şi a fost purtat de doi dintre Sfinţii Apostoli prin iad şi prin Rai, şi după aceea a înviat şi a spus cu de-amănuntul toate cele ce a văzut şi a ţinut minte. Iar povestirea aceasta este în acest fel:
Împăratul Roman al Constantinopolului a avut un frate pe care îl chema Cozma. Acesta fiind om cu frica lui Dumnezeu şi cunoscând deşertăciunea veacului de acum, şi-a vândut toate averile sale şi le-a împărţit săracilor. Apoi, ducându-se la Sfânta Mănăstire de la apa Sangarului, care era în munţii din jurul Constantinopolulului, s-a făcut monah şi s-a dat pe sine la supunere şi ascultare desăvârşită. Monahii din acea mănăstire, ştiind cine este el, că este frate cu împăratul, foarte se mirau de ascultarea şi de blândeţea cu care se purta faţă de toţi, şi îl aveau cu toţii la mare evlavie şi cinste.
Deci întâmplându-se să moară stareţul lor, cu toţi au rugat cu multă stăruinţă pe Cozma Monahul să le fie stareţ. El se lepăda de aceasta, rugându-i să-l lase să se liniştească, deoarece de aceea lăsase el dregătoria şi slava cea din lume şi venise la mănăstire să se facă monah: spre a trece prin această viaţă străin şi nebăgat în seamă. Însă stăruinţa soborului fiind cu dinadinsul, în cele din urmă a fost silit să primească asupra sa păstoria acelei sfinte monastiri.
Astfel, punându-se el stareţ prin rugăciunea şi alegerea soborului, conducea cu mare frică de Dumnezeu şi cu mare blândeţe duhovnicească turma cea încredinţată lui de la Dumnezeu. Dar trecând şase ani de la punerea sa ca stareţ în acea monastire, i s-a întâmplat lui – prin îngăduinţa lui Dumnezeu – de s-a îmbolnăvit de o boală grea. Călugării, văzând pe iubitul lor stareţ că este atât de bolnav, s-au întristat cu toţii – căci îl aveau la mare evlavie, ca pe un adevărat Părinte duhovnicesc – şi cu mare durere de inimă se rugau lui Dumnezeu ca să-i mai lungească viaţa spre folosul de obşte al lor. Dar el, slăbind din zi în zi, într-una din zile a adormit în Domnul şi s-a făcut în mănăstire plângere mare pentru moartea lui.
Dar – o, minunile Tale, Hristoase Dumnezeule! – a doua zi după ce murise, când deja începuseră a se face pregătirile pentru înmormântare, el s-a trezit din moarte ca dintr-un somn şi, aţintindu-şi ochii în podul casei, şoptea nişte cuvinte neîncheiate. Călugării puneau urechea la gura lui să asculte, dar nu înţelegeau nimic din cele ce şoptea el. Iar când s-a trezit mai tare, a început a zice cu glas către călugării care erau în jurul lui: „Unde sunt cele două bucăţi de pâine uscată pe care mi le-a dat Părintele Avraam?”. Apoi zicea: „Cine mi-a luat cele două bucăţi de pâine uscată pe care mi le-a dat Părintele Avraam?”. Călugării se uitau unii la alţii cu mirare mare şi nu ştiau ce să răspundă. Atunci unul dintre ei a îndrăznit a-l întreba pe cuviosul stareţ: „Părinte, sfinţia ta nu ştii că ieri pe la ceasul acesta ai murit? Era ceasul al patrulea din zi” (ora 10 dimineaţa, cum este la noi astăzi). Iar el a zis: „Da, ştiu că am murit, dar nu ştiu în ce ceas anume”. Iar ei i-au zis din nou că era pe la ceasul acela. Apoi au adăugat: „Dacă ştii, Părinte, că ai fost mort, apoi tare te rugăm să ne spui nouă, fiilor tăi, unde ai fost atâtea ceasuri şi ce ai văzut acolo?”.
Atunci el, deşteptându-se ca dintr-un somn greu, a zis: „Părinţii mei, iată ce vă pot spune: de aş avea minte de înger şi înţelegere de heruvim, nu aş putea să vă povestesc cu de-amănuntul cele ce am văzut şi am auzit eu acolo. Dar totuşi din cele ce Prea Bunul Dumnezeu îmi va ajuta să ţin minte, vă voi spune”. Şi a început aşa:
„Ieri, când am slăbit foarte tare şi mi s-a apropiat ceasul morţii, mulţi dintre voi eraţi împrejurul patului meu. Tot atunci a sosit şi o ceată mare de diavoli, în feluri şi feluri de chipuri, şi foarte, foarte grozave şi urâte. Unii din ei boncăneau ca taurii, alţii nechezau asemeni cailor, alţii guiţau ca porcii, alţii lătrau ca câinii, alţii urlau ca lupii, alţii răcneau ca leii, alţii croncăneau ca corbii, alţii cântau ca cocoşii, alţii şuierau ca şerpii şi, în sfârşit, făceau fel de fel de glasuri groaznice. Toţi aceştia, înconjurând patul meu, aşteptau ieşirea sufletului meu din trup şi strigau către mine: «Nu te-ai mântuit! Al nostru eşti, căci nu ai făcut destulă pocăinţă pentru păcatele tale cele din lume!». Şi câtă vreme vă vedeam pe voi, Părinţilor, în jurul meu, parcă nu mă temeam aşa tare, căci mă gândeam că mă veţi ajuta să nu mă ia aceia. Dar deodată pe voi nu v-am mai văzut, am rămas singur şi îndată am sărit din trup afară. Iar aceia m-au prins şi au început a mă bate şi a mă chinui groaznic. Unii mă împungeau cu coarnele, alţii mă muşcau cu dinţi ca de leu, alţii mă înţepau cu limbi ca de şarpe, alţii turnau peste mine borâturi urâte, alţii mă împungeau cu suliţe de foc, alţii mă legau cu funii de foc şi mă târau peste nişte râpi.
Iar eu, săracul de mine, văzându-mă în atâta primejdie şi chinuri, mi-am adus aminte că în viaţa mea am cinstit mult pe Prea Sfânta Fecioară Maria şi pe Apostolii lui Hristos, Andrei şi Ioan Evanghelistul. Deci atunci am început a striga din toate puterile la Maica Domnului şi la cei doi Apostoli ai Domnului. Iar mulţimea aceea nemăsurată de draci, în timp ce au strigam, m-au dus până la o prăpastie foarte mare şi nespus de adâncă, pe fundul căreia se auzea clocotind un râu de foc care fierbea cu smoală şi catran, şi mii de capete de oameni se vedeau în acel foc ţipând cu mare disperare. Lăţimea acestei prăpăstii mi se părea că este numai de o aruncătură de piatră, dar adâncimea ei auzeam că este până la iad. Iar pe când mulţimea aceea de diavoli mă împingea mereu să mă dea şi pe mine în acea prăpastie groaznică, eu strigam necontenit, din răsputeri: «Maica Domnului, nu mă lăsa!». Şi iarăşi: «Sfinţilor Apostoli ai Domnului, Andrei şi Ioan, nu mă lăsaţi!». Şi strigând eu astfel din toată puterea, deodată s-a făcut peste acea prăpastie înfricoşată un podeţ foarte îngust, ca de o palmă, spre care unii draci mă trăgeau, spunându-mi: «Sau te aruncăm în prăpastia aceasta, sau să te sui pe punte şi să treci, dacă poţi!». Iar mie îmi era mare frică şi de una, şi de alta, şi tot mă smuceam din mâinile lor şi strigam: «Maica Domnului, nu mă lăsa! Sfinţilor Apostoli ai lui Hristos, Andrei şi Ioan, nu mă lăsaţi!»; şi eram peste măsură în osteneală şi frică mare, căci de nicăieri nu vedeam nici o izbăvire.
Dar deodată s-a ivit o lumină mare, venind dinspre răsărit, şi am văzut o femeie îmbrăcată în alb, care strălucea ca soarele, purtându-se pe un nor prealuminos, iar de-a dreapta şi de-a stânga ei se aflau cei doi Apostoli ai lui Hristos, Andrei şi Ioan Evanghelistul, în mare slavă fiind. Şi când au ajuns aproape de mine Maica Domnului şi dumnezeieştii Apostoli, n-am mai văzut pe nici unul dintre diavoli. Iar Maica Domnului a zis către Sfinţii Apostoli: «Ioane şi Andrei, Apostoli ai lui Hristos, luaţi acest suflet şi îl duceţi pe el până la raiul desfătării, căci prieten al meu a fost în viaţa sa, şi slugă adevărată a lui Hristos, Dumnezeul meu!». Şi apoi pe Maica Domnului nu am mai văzut-o.
Iar cei doi Apostoli, bătrâni şi cu cuviinţă dumnezeiască împodobiţi fiind, m-au luat şi mi-au zis: «Suie-te pe podul acesta de deasupra prăpastiei şi nu te teme, căci noi suntem cu tine!». Iar eu, văzând adâncimea cea nemăsurată a prăpastiei aceleia şi îngustimea acelei punţi, şi totodată auzind huietul şi ţipătul cel mare ce venea din fundul ei, mă temeam şi rugam pe Sfinţii Apostoli să nu mă lase să cad de acolo. Iar ei mi-au zis din nou: «Nu te teme, frate, că eşti cu noi!». Şi aşa am început a merge pe punte, unul din apostoli fiind înaintea mea, iar altul sprijinindu-mă din urmă, şi aşa am trecut puntea aceea plină de nespusă groază. Şi am ajuns îndată la capătul de dincolo.
Acolo am văzut un arap ce mi se părea că este până la nori cu înălţimea şi care stătea aproape de capătul podului aceluia îngust. Arapul acela avea faţa precum cerneala, ochii înfricoşaţi şi strâmbi, iar din gura lui ieşea pară de foc; mâna stângă o avea umflată ca un stâlp gol şi o ţinea deasupra prăpastiei aceleia, iar dreapta lui era zgârcită de tot. Şi văzându-mă pe mine, a început a scrâşni din dinţi şi a zice: «Ai scăpat din mâinile mele, dar nu voi înceta de a duce ispite asupra călugărilor din mănăstirea ta! Dacă nu te-am căpătat pe tine, apoi măcar pe ucenicii tăi mă voi sârgui a-i pierde!». Iar după ce am trecut de arapul acela, eu am întrebat pe Sfinţii Apostoli care mă duceau: «Domnii mei, cine este arapul acela aşa de înalt şi de groaznic la vedere?». Atunci Sfântul Apostol Andrei mi-a zis: «Ai auzit de la marele apostol Pavel de domnul puterii văzduhului (Efeseni 6, 12)?». Am zis: «Da». Iar el a zis: «Acesta este, satana». «Dar prăpastia aceasta ce este?». Iar apostolul Andrei a zis: «Aceasta este gura iadului, care înghite pe toţi cei ce au greşit şi au murit nepocăiţi de păcatele lor». Apoi am mai întrebat pe apostolul: «De ce arapul are mâna stângă umflată şi o ţine în văzduh deasupra acelei prăpăstii?». Şi a zis apostolul: «Iată de ce: câţi se urcă pe podul acesta îngust şi nu sunt pregătiţi sufleteşte cu faptele bune, el numai ce îi ia de pe pod şi îi aruncă jos, în gura iadului. Iar dreapta lui este zgârcită, căci el este străin de lucrarea celor drepte».
Şi după ce am trecut de acela care se chema domnul puterii văzduhului şi satana, apoi deodată s-a înfăţişat înaintea noastră o câmpie foarte frumoasă, cu miliarde de feluri de flori preabine-mirositoare; unele dintre ele erau galbene, altele roşii, altele vişinii, altele albastre, altele albe, altele stacojii, altele roze, şi ieşea din ele o mireasmă care nu se poate spune. Noi mergeam uşori prin văzduh, pe deasupra acelor flori şi ierburi preaminunate, când deodată am văzut în acea câmpie luminoasă mii şi mii de cete de copii mici cu aripi de aur, care zburau pe deasupra acelor ierburi înflorite atât de minunat şi cântau cu versuri preadulci: «Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui». Şi oriunde ne uitam, vedeam tot cete şi cete de aceşti minunaţi copii înaripaţi, zburând foarte lin şi cântând. Noi însă mergeam repede, căci să ştiţi, fraţii mei, că sufletele după ce ies din trup, ies ca gândul şi ca fulgerul, după cea scrisă: «Alerga-vor în grabă şi mai repede ca razele fulgerului se vor întoarce».
Şi aşa zburând noi peste acea câmpie preaînveselitoare, deodată în mijlocul ei am văzut un bătrân foarte minunat, cu barbă albă, strălucind ca soarele şi având veşminte foarte luminoase pe el. Iar copiii aceia zburau împrejurul lui, el îi blagoslovea şi apoi plecau cântând şi lăudând pe Dumnezeu. Atunci eu am întrebat pe Sfântul Ioan Evanghelistul: «Sfinte Ioane, cine este acel bătrân aşa de luminat şi minunat, şi cine sunt aceşti copii aşa de frumoşi şi nevinovaţi, cu aripi de aur, care cântă aici fără de încetare spre slava lui Dumnezeu?». Iar Sfântul Ioan a zis: «Fiule, vei fi auzit de Avraam Patriarhul, care a câştigat mare cinste de la Dumnezeu pentru credinţa şi faptele lui. Acesta este Avraam şi sânul lui, de care ai auzit din Sfânta Evanghelie. Iar aceşti copii preafrumoşi sunt sufletele care, din mila lui Dumnezeu, s-au învrednicit a intra aici, în sânul lui Avraam». Apoi a zis: «Trebuie să mergem şi noi să ne închinăm Prea Fericitului Patriarh Avraam». Şi am mers, şi când am ajuns la preaminunatul acela bătrân, Patriarhul Avraam, ne-am închinat lui; el a sărutat pe frunte pe cei doi apostoli, iar aceştia i-au sărutat mâna. Şi a întrebat Avraam Patriarhul: «Unde duceţi acest suflet?». Iar ei au zis: «Poruncă avem de la Mântuitorul Hristos şi de la Maica Domnului să-l ducem până la Raiul desfătării». Atunci m-a blagoslovit şi pe mine acel sfânt Patriarh şi m-a sărutat pe creştetul capului.
Şi aşa ne-am despărţit şi am început a merge mai departe cu Sfinţii Apostoli. Şi zburând aşa printre acele frumuseţi de câmpii înflorite, am ajuns la nişte ziduri preaminunate, cu temelie de aur şi cu nespusă frumuseţe împestrite în mii de culori preasclipitoare; la un loc al zidului am dat de nişte porţi în chipul fulgerului, care atâta luminau, încât se părea că răsare soarele din ele. Şi la acele porţi erau păzitori nişte tineri preafrumoşi la vedere şi preaveseli la feţe, îmbrăcaţi cu veşminte asemenea safirului şi cu cingători în multe culori, asemenea curcubeului, care străluceau slobozind raze prealuminate; ei purtau paveze de aur în mâinile lor, iar când ne-am apropiat de porţi, au întrebat aceşti minunaţi tineri pe Sfinţii Apostoli: «Unde duceţi acest suflet?». Iar ei au zis: «Avem poruncă să-l ducem până la Raiul desfătării». Şi atunci porţile singure s-au deschis şi am intrat şi noi prin ele. Iar trecând de ele, am dat de nişte frumuseţi, cu livezi şi pometuri ca stelele cerului de multe şi felurite, încât nimeni din oameni nu le poate spune cu de-amănuntul frumuseţea lor. Şi pomii din livezile acelea mi se păreau că saltă şi cântă. Iar sub fiecare pom era câte un cort preaminunat, iar în cort o masă de aur şi un scaun numai de aur; şi la fiecare masă şedea câte un om tânăr şi preafrumos, ca în vârstă de 30 de ani, şi pe masă avea numeroase bucate şi cântăreţi cereşti de multe feluri. Dar foarte mă minunam văzând că nici pomii aceia nu erau la fel, nici mesele, nici scaunele şi nici bucatele sau băuturile de pe mese. Pe la rădăcinile acelor pomi mi se părea că curg izvoare limpezi ca cristalul. Şi în acele livezi erau nenumărate feluri de flori preaminunate şi parfumate cum nu se poate spune, căci nici una dintre ele nu semăna cu cele de pe pământ. În ramurile acelor preafrumoşi pomi cântau mii şi mii de păsări melodii şi versuri nemaiauzite în lumea pământească, iar floarea aripilor acelor păsări nimeni din oameni nu o poate povesti. Şi când am început să ascult cântările lor, am înţeles că unele dintre ele cântau versuri din Psalmi, iar altele ziceau: «Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui». Altele ziceau: «Fericită este calea întru care mergi acum, suflete!», iar altele: «Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului», şi alte cântări dumnezeieşti, cum nu se pot spune. Şi foarte mă minunez şi de negrăita lor frumuseţe, şi de dulceaţa cea veselitoare a cântărilor lor. Dar iar mă mai minunam pentru că nici pomii aceia nu semănau unul cu altul, fiecare având roadele altfel, şi frunzele altfel, şi înflorind altfel. Şi ieşea din pomii aceia şi din florile şi roadele lor o mireasmă nespusă şi preacurată. Dar nici păsările care cântau în acei pomi nu semănau unele cu altele, căci la un pom erau păsări albe, la altul albastre, la altul cafenii, cărămizii, vişinii, verzi, şi cum am zis, numai Unul Dumnezeu şi Ziditorul lor poate să le spună floarea frumuseţii şi deosebirii culorilor lor. Şi nici în corturile de sub pomi nu erau toate la fel; ci sub un pom era un cort de aur, sub altul de onix, sub altul de rubin, sub altul de ametist, de safir şi alte pietre scumpe, cărora nici nu le pot spune numele lor. Şi nici cântările păsărilor nu erau la fel în fiecare pom, ci cu mare meşteşug şi frumuseţi negrăite se deosebeau unele de altele.
Şi văzând eu atâta minune şi frumuseţe deosebită de la un pom la altul, am întrebat pe Sfinţii Apostoli care mă conduceau: «Domnii mei şi Sfinţilor Apostoli ai lui Hristos, pentru ce este atâta deosebire la frumuseţile din livezile acestea?». Iar Sfântul Apostol Andrei mi-a zis: «Frate Cozma, ia seama că aceste păsări şi aceşti pomi ce vezi aici nu sunt pieritoare şi stricăcioase, asemeni celor de pe pământ; păsările acestea nu pot să mai moară vreodată, sau să aibă nevoie de hrană pieritoare. Hrana lor este darul Duhului Sfânt care mişcă limbile lor şi le dă a grăi, a cânta şi a prooroci cele spre slava lui Dumnezeu, nu după cum voiesc ele, ci după cum voieşte Duhul Sfânt. Şi dacă te minunezi de felurimea şi deosebirea frumuseţilor de aici, apoi adu-ţi aminte de cuvântul Mântuitorului nostru din Sfânta Evanghelie, când a zis: Să nu se tulbure inima voastră, că în casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri (Ioan 14, 2-3). Aici este lucrul dreptăţii lui Dumnezeu, că fiecare are un lăcaş pregătit de Dumnezeu după măsura faptelor bune pe care le-a făcut în viaţa sa. Şi fiindcă nu toţi au avut aceeaşi măsură de fapte bune, ci unii mai mult, alţii şi mai mult, alţii şi mai mult, apoi şi lăcaşul lor cel veşnic şi l-au împodobit după dragostea cu care au iubit pe Dumnezeu şi s-au silit la lucrarea poruncilor Lui».
Apoi mergând noi prin acele livezi şi pometuri negrăite, am ajuns la un râu care curgea lin, cu o apă ca cristalul, şi de pe malurile căruia porneau alte câmpii preafrumos înflorite. Iar în preajma râului aceluia erau nişte copaci înalţi, minunaţi la vedere, şi nişte păsări mari şi preafrumoase, care cântau cu glasuri veselitoare, zicând: «Fericiţi cei cărora li s-au iertat fărădelegile şi cărora li s-au acoperit păcatele!». Şi auzind eu această cântare sfântă a lor, am întrebat pe Sfinţii Apostoli: «Domnii mei, ce zic aceste minunate păsări?». Iar Sfântul Ioan a zis: «Frate Cozma, ai auzit că acestea viersuiesc cele ce le dă lor Duhul Sfânt. Deci ele prin Duhul Sfânt cântă din psalmi şi vestesc că numai aceia au intrat în aceste desfătate grădini, cărora li s-au iertat fărădelegile şi li s-au acoperit păcatele». Şi am întrebat atunci pe Sfinţii Apostoli: «Dar care păcate se iartă de Dumnezeu şi care se acoperă?». Iar Sfântul Andrei a zis: «Se iartă numai acelea pentru care omul a făcut pocăinţă din toată inima sa, care au fost mărturisite cu umilinţă duhovnicului, de s-a primit canon şi dezlegare pentru ele de la duhovnic sau arhiereu pe pământ. Iar unele din păcatele cele mici, pe care omul nici nu le-a cunoscut că sunt păcate, sau a uitat a le mărturisi, acelea se acoperă de mila lui Dumnezeu, ca nu cumva pentru acele prea mici păcate să nu poată omul ajunge aici. Noi ştim din Sfânta Evanghelie că nimic necurat nu va intra întru împărăţia cerurilor (Efeseni 5, 5). Dar fiindcă nimeni nu este fără păcat afară de Dumnezeu (Matei 27, 24; Ioan 8, 46), apoi nimeni nu ar putea intra aici dacă nu ar completa Dumnezeu cu mila Sa nedesăvârşirea omenească în fapta bună. Deci aceste păsări, pe care le auzi cântând: «Fericiţi cei cărora s-au li iertat fărădelegile şi li s-au acoperit păcatele!», vestesc prin viersuirea lor că aceste nenumărate suflete ce se veselesc aici, pe lângă pocăinţa lor şi dezlegarea ce au primit-o prin duhovnicii Bisericii lui Hristos, au avut şi unele mici păcate de care nu şi-au dat seama şi nu s-au pocăit, dar acelea s-au acoperit de negrăita milă şi milostivire a lui Dumnezeu, spre a nu fi ele oprite să ajungă în dulceaţa şi desfătarea locului acestuia». Atunci am spus Sfinţilor Apostoli ai lui Dumnezeu: «Domnii mei, cred că aici este Raiul desfătării, unde aveţi poruncă să mă duceţi». Şi a zis Sfântul Apostol Andrei: «Nu ştii ce zici, frate, căci abia am ajuns la pământul celor blânzi, de care ai auzit în Sfânta Evanghelie zicându-se: Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul (Matei 5, 5) ».
Şi încă vorbind noi, am zburat uşor peste râul acela minunat, şi trecând de ceea parte, peste câmpii cu livezi de negrăită frumuseţe, am ajuns la alte zidiri preaminunate, care covârşeau cu neasemănarea pe cele ce le văzusem mai înainte. Căci împestritura şi meşteşugul cu care era zidit acest zid, făcut numai din pietre scumpe, nu poate limbă de om să le povestească. Şi apoi, ajungând la alte porţi preafrumoase şi cu strălucire negrăită, care luminau ca fulgerul în toate părţile, paznicii lor, nişte îngeri cu strălucire dumnezeiască nepovestită, au întrebat pe Sfinţii Apostoli: «Sfinţilor Apostoli ai lui Hristos, Dumnezeul nostru, unde duceţi acest suflet?». Iar ei au răspuns: «Poruncă avem de la Mântuitorul, prin Prea Sfânta Sa Maică, să-l ducem până la Raiul desfătării». Şi atunci acele sfinte şi preaminunate porţi, care fulgerau cu nişte străluciri asemenea safirului, s-au deschis singure. Şi trecând noi de ele, am văzut nişte munţi de aur şi o mare ca cristalul, foarte luminată, iar în dreapta noastră am văzut un palat care avea 12 temelii din 12 mărgăritare, şi 12 uşi, fiecare fiind tăiată dintr-un mărgăritar preaminunat; iar acoperişul acelui palat era asemenea cu aurul, dar strălucea de mii de ori mai mult. Şi mi se părea că acest palat are lungime şi lăţime nemăsurat de mari. Dar nu am văzut acolo nici om, nici fiară, nici pasăre, nici vreun înger. Şi era acolo o frumuseţe pe care nici mintea de înger nu o poate povesti, o linişte negrăită şi o lumină neasemănată faţă de cea de pe pământ, care se zicea că vine direct de la lumina dumnezeieştii slave. Şi am întrebat iar pe sfinţii mei îndrumători: «Domnii mei, ce este şi al cui este acest palat negrăit cu frumuseţea?». Iar dumnezeiescul Ioan Evanghelistul mi-a zis: «Acesta este palatul Noului Sion, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl va da Sfinţilor Săi Apostoli după Judecata cea de apoi, ca o răsplătire a ostenelilor lor în predicarea Evangheliei şi pentru mila Sa cea negrăită».
Şi încă vorbind noi, am ajuns la un munte preaminunat de aur curat, care strălucea în jurul său cu negrăită lumină şi avea sub el un tunel preafrumos şi prealuminat, care se părea că străbate până dincolo de el. Însă acel tunel nu era precum cele de pe pământ, ci foarte înalt şi prealuminat, cu foarte mare lărgime, de mi se părea că şi un oraş mare ar încăpea în el. Şi când am ajuns noi acolo, tocmai era pusă o masă mare şi foarte lungă, ce se întindea de la un capăt până la altul al tunelului aceluia; iar masa aceea era dintr-un fel de piatră scumpă numită Romneon. Şi stăteau la ea o mulţime de oameni tineri şi preafrumoşi la vedere, pe scaune de aur curat. Pe masă, se vedeau vase de aur curat cu bucate cereşti nemaivăzute pe pământ. Şi toţi cei de la masa aceea cântau şi slăveau pe Dumnezeu cu o cântare duhovnicească preafrumoasă. Din văzduh se auzeau cântări îngereşti şi o mireasmă a Duhului Sfânt stăpânea peste tot.
Iar când am ajuns noi acolo, toţi cei de la masă s-au sculat în picioare şi ne-au primit cu veselie duhovnicească, iar mie mi-au spus: «Bine ai venit, iubite frate întru Hristos!». Apoi am auzit un glas zicând: «Lăsaţi să stea şi acesta la masă!». Şi îndată cu cuvântul au venit nişte tineri preafrumoşi, care ne-au pus scaune de aur şi ne-am aşezat. Pe când şedeam astfel, uimit de cântările duhovniceşti care se auzeau în văzduh, privind în jurul meu am început a cunoaşte pe unii din cei ce erau la masa aceea, şi foarte mult mă bucuram că i-am întâlnit acolo. Am cunoscut pe unii care au fost chiar la palaturile împărăteşti, pe alţii care au fost oameni cu frică de Dumnezeu în cetatea Constantinopolului, pe alţii din rândurile ostaşilor, pe alţii din cinul preoţesc şi călugăresc, şi foarte mă minunam cum au ajuns ei aici. Şi am stat la această masă hrănindu-mă cu negrăită hrană duhovnicească din cântările ce le auzeam. Atunci Sfântul Apostol Andrei mi-a spus: «Frate Cozma, numai până aici am avut a merge, căci de aici înainte se începe Raiul desfătării, pe care nu acum, ci după o vreme îl vei vedea». Şi îndată am auzit un glas în văzduh: «Luaţi de aici pe stareţul Cozma şi duceţi-l înapoi în trup, căci foarte îl plâng fiii lui cei duhovniceşti! Iar în locul lui să aduceţi pe monahul Atanasie de la monastirea lui Traian!». Şi îndată dumnezeieştii apostoli s-au sculat de la masa aceea şi mi-au zis: «Frate Cozma, iată că Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a milostivit spre fiii tăi duhovniceşti şi pentru rugăciunile şi lacrimile lor te vom întoarce la monastirea ta, spre folosul de obşte al lor şi al altor multe suflete. Dar cu mila Domnului vei ajunge din nou aici şi la Raiul desfătării, când va binevoi Domnul». Şi aşa ne-am luat rămas bun de la veselia cea duhovnicească ce era la masa aceea, şi toţi ne-au salutat cu evlavie la plecare şi mi-au spus: «Iubitul nostru frate, să fie voia Domnului cu noi. Amin».
Şi apoi îndată am zburat ca fulgerul pe alte căi, nemaivăzute mai înainte, până ce am întâlnit în calea noastră nişte iezere cu munci negrăite: unul era cu foc nestins, şi se auzeau din el ţipete şi vaiete înfiorătoare, altul cu întuneric groaznic, altul cu gheaţă şi cu frig de neîndurat, altul cu viermi neadormiţi şi cu şerpi de foc. Nenumărate suflete se chinuiau în acele iezere, cărora nu li se vedea marginea şi nici nu li se ştia adâncimea. Trecând astfel pe acolo, am cunoscut din vedere pe unii din cei de pe pământ, care şi-au petrecut viaţa în răutăţi şi care, văzându-mă cu Sfinţii Apostoli, mă rugau foarte mult să îi ajut să scape de acolo. Iar eu mă înfricoşam foarte tare şi tremuram numai la vederea lor, şi de nu ar fi fost Sfinţii lui Dumnezeu Apostoli cu mine, apoi mi se părea că aş fi murit de groază. Şi a zis Sfântul Ioan: «Vezi, frate Cozma, ţine minte, căci ai a le povesti pe acestea celor ce trăiesc pe pământ!».
Şi aşa vorbind noi, am ajuns iar la câmpiile acelea înflorite unde era Avraam, şi iar ne-am dus pe la acel Fericit Patriarh. Când ne-a văzut acesta, ne-a întrebat: «Dar v-aţi întors?». Şi a zis dumnezeiescul Ioan Apostolul: «Aşa, căci porunca Domnului este să-l ducem în trup, ca să mai vieţuiască o vreme pe pământ, spre folosul de obşte al ucenicilor săi». Şi atunci Părintele Avraam, auzind că Sfinţii Apostoli mă duc iarăşi la mănăstirea mea, a zis către ei: «Lăsaţi-l să-i dau şi eu ceva spre ajutor!». Şi mi-a dat trei bucăţi de pâine albă foarte curată şi un pahar de aur plin cu vin preabine-mirositor, zicându-mi: «Ia, frate Cozma, această hrană spre întărire şi folos!». Atunci eu am muiat în paharul cel de aur o bucată de pâine şi astfel am mâncat-o; apoi am băut şi vinul acela tot, şi atâta de dulce a fost acea hrană şi băutură, încât a străpuns toate simţirile inimii mele, aducându-mi o veselie duhovnicească de nedescris. După aceea, luând eu cele două bucăţi de pâine albă curată, foarte mă bucuram că vi le voi aduce vouă aici, pe pământ. După aceea Avraam Patriarhul a îmbrăţişat şi a sărutat pe apostolii lui Hristos pe frunte, iar pe mine m-a blagoslovit sărutându-mă pe cap, şi aşa am plecat prin acele câmpii înflorite, în timp ce milioane de copii cu aripi de aur ne petreceau cu cântări duhovniceşti care nu se pot vorbi.
Şi după ce am trecut acele câmpii, am întrebat pe Sfinţii Apostoli: «Domnii mei, dar acest loc, unde este atâta frumuseţe şi cântare îngerească, cum se numeşte?». Iar ei au zis: «Frate Cozma, ţi-am mai spus că este sânul lui Avraam, iar acele milioane de copii cu aripi de aur sunt sufletele celor drepţi care, prin mila cea negrăită a lui Dumnezeu, s-au învrednicit să intre aici».
Şi încă vorbind noi, am ajuns iar la acel uriaş care mi se spusese că este satana şi domnul puterii văzduhului. Iar acela, văzându-ne pe noi, s-a dat în lături, dar clătina cu capul şi scrâşnea cu dinţii asupra mea, zicând: „Ai scăpat acum din mâinile mele şi ai aflat taine mari. Dar nu voi înceta de a aduce asupra ta şi asupra mănăstirii tale războaie, până ce încă vei mai fi pe pământ!». Atunci Sfinţii Apostoli au zis către mine: «Frate Cozma, nu avea nici o grijă! Numai să ai frică de Dumnezeu şi să-L iubeşti pe El din toată inima, şi pe Prea Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, să o ai ocrotitoare ţie şi mănăstirii tale. Căci ea are mare cinste şi mare putere dată de Fiul ei, Hristos Dumnezeul nostru, şi rugăciunile ei sunt mai puternice decât ale tuturor Sfinţilor. Deci să sfătuieşti pe ucenicii tăi călugări ca pururea să o laude pe ea şi prin ea să ceară milă de la Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru».
Acestea vorbind noi, iată că ne-am aflat aici şi am revenit în trup. Iar dumnezeieştii apostoli ai lui Hristos, binecuvântându-mă, s-au făcut nevăzuţi. Deci ceea ce căutam în sânul meu erau cele două bucăţi de pâine pe care mi le dăduse Sfântul Patriarh Avraam, împreună cu aceea pe care am mâncat-o acolo şi cu vinul pe care l-am băut din paharul cel de aur. Dar vă rog, duceţi-vă repede la mănăstirea lui Traian [care era aproape de mănăstirea lui] şi să vedeţi ce face monahul Atanasie!”.
Şi ducându-se ucenicii, l-au aflat că tocmai atunci murise şi îl duceau pe o năsălie la biserică. Întorcându-se ei, au spus aceasta iubitului lor stareţ, iar el a plâns de bucurie, zicând: „Eu am văzut fericirea care îl aşteaptă pe el acolo”.
După aceasta, fericitul stareţ Cozma s-a făcut desăvârşit sănătos, spre bucuria cea mare a ucenicilor lui, şi apoi monastirea Traian din apropiere de bunăvoie a trecut sub conducerea lui. Şi aşa a condus el la calea mântuirii pe monahii din amândouă monastirile vreme de încă 30 de ani, după care s-a mutat la veşnicele lăcaşuri pe care le văzuse mai înainte, prin dumnezeiasca iconomie.
(Acest cuvânt s-a prelucrat după Prologul de pe luna octombrie şi după povestirea unui fericit dascăl care a trecut la Domnul.)

Anunțuri

Scrie un comentariu

Din categoria Predici, Rai

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s