DESPRE «OASTEA DOMNULUI»

Din “Călăuză în credinţa ortodoxă”
Editura Episcopiei Romanului 2003

Capitolul 36

DESPRE

«OASTEA DOMNULUI»

Credinciosul: Dar despre „Oastea Domnului” ce-mi puteţi spune?
Preotul: Grăitorul de Dumnezeu, gura lui Hristos şi marele vas al alegerii, dumnezeiescul Apostol Pavel, în multe locuri din epistolele sale ne arată că toţi creştinii care s-au botezat în numele Sfintei Treimi sunt ostaşi ai lui Hristos. Având în vedere acest lucru, el sfătuieşte pe ucenicul său, Timotei, să se lupte ca un adevărat ostaş al lui Iisus Hristos şi îi zice: Ia-ţi partea ta de suferinţă, ca un bun ostaş al lui Iisus Hristos (II Tim. 2, 3). Apoi, arătându-i că adevăratului ostaş al lui Iisus Hristos nu i se cade a se amesteca cu lucrurile şi deşertăciunile lumii, îi zice: Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste (II Tim. 2, 4).
Ba şi mai mult, marele Apostol Pavel arată şi care sunt armele cele duhovniceşti ale ostaşilor lui Iisus Hristos şi-i îndeamnă pe efeseni să le ia asupra lor: Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare… Îmbrăcaţi-vă cu platoşa dreptăţii şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu (Ef. 6, 13–17).
Şi iar îi spune lui Timotei: Luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat… (I Tim. 6, 12). Apoi arătându-i că şi el singur, ca un bun ostaş a lui Iisus Hristos, s-a luptat în viaţă, îi zice: Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea (a judecăţii de apoi), El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui (II Tim. 4, 7-8). Deci înţelege, frate, din mărturiile acestea ale Sfintei Scripturi că toţi creştinii sunt ostaşi ai lui Iisus Hristos şi dacă vor duce lupta cea bună şi după lege, vor lua cununa vieţii veşnice.
Credinciosul: Aţi arătat din Sfânta Scriptură că toţi creştinii sunt ostaşi ai lui Iisus Hristos. Dar eu vă întreb: Când au devenit ei ostaşi ai lui Iisus Hristos?
Preotul: De la Sfântul şi Dumnezeiescul Botez, căci atunci fiecare creştin botezat s-a îmbrăcat cu Hristos şi a devenit ostaş şi fiu al lui Dumnezeu după har (I Cor. 6, 11; Tit 3, 5; Gal. 3, 27). Aşadar înţelege, frate, că Biserica este mama noastră duhovnicească, ea ne-a născut pe noi la dumnezeiescul botez din apă şi din duh (Ioan 3, 5) şi de atunci suntem fii după har ai lui Iisus Hristos şi ostaşi ai Lui. Iar cum că de la Sfântul Botez am devenit ostaşi ai lui Iisus Hristos, arată şi rugăciunea cea de la Sfântul Botez, care, printre altele, zice: „Şi-l fă pe acesta (copilul care se botează) ostaş ales al lui Iisus”.
Iar pentru a te încredinţa şi mai puternic în această privinţă, ascultă pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care vorbind către creştinii care se botezaseră la Sfintele Paşti, zice: „Te-ai făcut ostaş al lui Iisus Hristos, ai luat mare putere, sabie ascuţită; cu ea împunge şarpele”. Apoi, arătând că Dumnezeu îngăduie ca şi după Sfântul Botez să se înfrunte creştinul cu ispita, spre a se încununa din luptă, zice: „Într-adevăr, Domnul putea să îndepărteze pe duşman (care ne luptă după botez), dar ca să cunoşti tu bogăţia darului şi măreţia puterii ce ai primit la botez, îl lasă pe el să se lupte cu tine, oferindu-ţi ţie multe prilejuri de a te încununa din lupte” .
Credinciosul: Dar Oastea Domnului de azi, cum a apărut?
Preotul: „Oastea Domnului” a fost o asociaţie creştină ortodoxă, la început aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cât timp această asociaţie a avut conducători buni, ea a adus folos Bisericii, căci foarte mulţi creştini părăseau imoralităţile, beţiile, fumatul, înjurăturile, desfrânările, hoţiile şi alte feluri de răutăţi care periclitau moralitatea publică.
După ce însă a rămas fără povăţuitori buni şi învăţaţi, cei ce au rămas adevăraţi ostaşi ai lui Iisus Hristos şi bunii creştini s-au împuţinat. Mulţi din ei, din cauza lipsei de povăţuitori luminaţi şi necunoscând Sfintele Scripturi, dogmele, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe, nici învăţăturile Sfinţilor Părinţi, s-au rătăcit de la adevăr.
Marele Apostol Pavel arată că ostaşii lui Iisus Hristos, dacă vor să se încununeze, trebuie sa se lupte după lege (II Tim. 2, 5). Iar dacă sunt ostaşi numai cu numele şi au părăsit practica tradiţională a Bisericii lui Hristos, apoi aceştia nu mai sunt «ostaşi» ai lui Iisus Hristos, ci dezertori şi oameni nelămuriţi în credinţă, care, în loc de folos, aduc pagubă Bisericii.
Aici la noi vin preoţi de pe la multe parohii din diferite părţi ale ţării noastre şi se plâng de greutăţile pe care le fac unii din cei ce-şi zic „ostaşi ai Domnului”, deoarece – spun preoţii –, unii din „ostaşii Domnului” au trecut la sectari; alţii se adună singuri fără voia şi ştirea preoţilor din parohia respectivă; alţii defaimă cântările Bisericii şi zic că sunt greceşti şi vechi şi de aceea nu mai sunt bune azi, şi că numai cântările de la „Oastea Domnului” sunt bune. Alţii, din aşa-zişii „ostaşi ai Domnului”, vin în biserică dar nu fac semnul Sfintei Cruci, nu vor să ia sfânta anaforă, nu vor să se închine şi să sărute sfintele icoane şi alte multe abateri pe care nu le mai spun aici.
Din aceste plângeri ale multor preoţi, vedem că mulţi din cei ce se socotesc că fac parte din „Oastea Domnului” se opun Bisericii Ortodoxe şi credinţei strămoşeşti a poporului nostru românesc, pe care noi am păstrat-o de la întemeierea Bisericii şi a neamului nostru. Noi nu trebuie să închidem ochii faţă de aceste abateri ale acelora care le place să se cheme „ostaşi ai Domnului”. Noi, cu credinţa noastră ortodoxă, pe care au păstrat-o din veac strămoşii noştri în frunte cu voievozii lor, am biruit toate necazurile şi furtunile vremurilor grele prin care a trecut neamul nostru şi de aceea trebuie să ţinem cu sfinţenie la dreapta noastră credinţă cea de totdeauna.
De aceea rugăm stăruitor pe fraţii noştri preoţi, care au în parohiile lor „ostaşi ai Domnului” să se ocupe cât mai de aproape de ei şi să-i înveţe, când vin la biserică, rânduiala, dogmele, Liturghia şi toată Sfânta Tradiţie apostolică şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Numai aşa vor putea să-i facă pe ei adevăraţi ostaşi ai Domnului şi să-i aibă ca pe nişte adevăraţi creştini şi ajutători în misiunea lor preoţească.
Mare plată vor avea acei preoţi care se vor osteni să ducă pe drumul cel bun al Ortodoxiei noastre pe aceia dintre „ostaşii Domnului” care se abat de la rânduiala unor buni fii ai Bisericii.
Credinciosul: Am auzit că unii din cei ce-şi zic „ostaşi ai Domnului” fac adunări şi predică prin casele oamenilor, fără să ştie preoţii şi fără să rămână în legătură cu ei. Este un lucru bun acesta?
Preotul: Nu este bun, fratele meu. Căci sfintele şi dumnezeieştile canoane nu dau voie mireanului şi nici chiar preotului să predice în public, fără de porunca episcopului locului. În dreptul canonic al Bisericii de Răsărit se scrie aşa: „Cu împuternicirea episcopului, şi preoţii pot să predice în biserică, dar episcopul le poate lua acest drept, când nu va fi convins sau va avea o îndoială asupra curăţiei credinţei lor”. Şi iarăşi zice: „Fără de împuternicirea episcopului, nimeni nu poate predica în biserică”.
Credinciosul: Au fost cazuri în istoria Bisericii când episcopii au oprit pe preoţi să predice în biserică?
Preotul: Au fost. În acelaşi Drept Canonic arătat mai sus, citim: „În urma ereziei lui Arie, în Biserica Alexandriei li s-a interzis preoţilor de a mai predica” .
Credinciosul: Dar de ce episcopii îi opreau uneori chiar pe preoţi să predice în biserică?
Preotul: Din cauză că mulţi dintre preoţi erau îmbolnăviţi de blestematele învăţături ale lui Arie. De aceea i-au oprit episcopii ca să nu strecoare în popor erezia care a tulburat Biserica dreptmăritoare a lui Hristos.
Credinciosul: Dar creştinii mireni au voie să predice în public?
Preotul: N-au voie nicidecum, fără de aprobarea episcopului locului şi a preotului.
Credinciosul: Nici misionarii mireni nu pot predica în public şi prin biserici fără voia episcopului?
Preotul: Nu au voie, deoarece, după cum ai auzit mai sus, atât preoţii cât şi misionarii laici nu au voie să predice, să înveţe în adunări pe creştini, fără aprobarea verbală sau scrisă a episcopului locului. Iată ce spune Dreptul Bisericesc în această privinţă: „Misionarii sunt totdeauna dependenţi de episcopul locului şi sunt obligaţi ca, la anumite intervale, să prezinte anumite rapoarte asupra activităţii lor”. Numai aşa se menţine unitatea credinţei şi a Bisericii.
Credinciosul: Dar sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe ce zic în această privinţă?
Preotul: Iată ce zic: „Nu se cuvine creştinului mirean să ţină cuvântare sau să înveţe în public, însuşindu-şi prin aceasta dregătorie de învăţător, ci a urma rânduielii celei predate de Domnul şi a deschide urechea la cei ce au luat darul învăţătorescului cuvânt şi să înveţe de la dânşii cele dumnezeieşti. Căci în Biserica cea Una, osebite mădulare a făcut Dumnezeu, după glasul Apostolului (I Cor. 12, 27) pe care Grigorie Teologul, tâlcuindu-l, zice aşa: «Pe această rânduială să o cinstim, fraţilor, şi pe aceasta să o păzim. Un oarecare să fie ureche, altul, limbă, altul, mână, iar altul altceva. Acela să înveţe, iar acesta să se înveţe». Şi iarăşi zice: «Şi cel ce se învaţă să fie întru supunere, iar cel ce învaţă, întru blândeţe, şi cel ce slujeşte, întru osârdie. Să nu fim toţi limbă, lucrul cel mai cu înclinare; căci au doară toţi sunt Apostoli? Au doară toţi Prooroci? Au doară toţi sunt învăţători? (I Cor. 12, 29–30)». Iar apoi adaugă: «Ce te faci pe tine păstor, oaie fiind? Ce te faci cap, picior fiind? Ce te apuci a comanda oşti, fiind rânduit între soldaţi?» şi în alt loc: «Înţelepciunea porunceşte: nu fi grabnic în cuvinte, nu te întinde împreună cu bogatul, sărac fiind; nici nu căuta să fii mai înţelept decât cei înţelepţi».Apoi, spre încheierea acestui canon spune: „Iar de se va prinde cineva strămutând acest canon, acesta patruzeci de zile să se afurisească”.
Credinciosul: Deci nicidecum nu poate predica mireanul în biserică şi în adunări?
Preotul: Numai dacă va avea autorizaţie scrisă sau învoire verbală (blagoslovenie) de la episcopul locului sau de la preotul parohiei unde vrea să predice. Atunci, atât clericul, cât şi mireanul, poate să predice în biserică şi la adunări publice; dar şi atunci va fi sub directa supraveghere a episcopului şi a preotului din acea parohie şi eparhie.
Credinciosul: După câte am înţeles, totuşi, cineva din rândul creştinilor mireni, dacă are darul cuvântului, poate să predice cu aprobarea episcopului şi a preotului în biserici şi în adunările creştinilor. Dar vă rog să-mi spuneţi unde se scrie că mireanul are voie să predice în biserică sau în unele adunări creştineşti, cu voia episcopului locului sau a preotului din acea parohie?
Preotul: Iată unde: În Pidalionul de la Neamţ, citat mai sus, la fila 183, pe verso, scrie aşa: «De va fi vreun mirean iscusit în cuvânt şi cu chip cucernic, nu se opreşte de a răspunde şi de a învăţa îndeosebi pe cel ce îl întreabă, precum zice Zonara în cap. 32 al cărţii a opta, din Apostoleştile Aşezăminte. Că vor fi, zice, toţi învăţaţi de Dumnezeu. În acest chip a vorbit Apollo şi învăţa cele pentru Domnul, cu toate că numai botezul lui Ioan ştia (Fapte 18, 25); la fel Acvila şi Priscila, care l-au învăţat pe Apollo, mai cu scumpătate, calea lui Dumnezeu».
Credinciosul: Din cele de până aici am înţeles că fiecare creştin este ostaş ales a lui Iisus Hristos, de la Sfântul Botez şi că oricând poate să se mântuiască, chiar de nu s-ar înscrie în „Oastea Domnului”, numai să facă cele făgăduite la Sfântul Botez prin martorul său (naşul de botez). Am mai înţeles că nici un creştin mirean şi chiar nici un preot nu poate să predice în biserică sau în vreo adunare fără voia scrisă sau verbală a episcopului locului sau a preotului respectiv. Dar care ar fi după Sfânta Scriptură motivul de a nu predica cineva din creştini sau chiar din preoţi fără voia episcopului locului?
Preotul: Ţi-am arătat mai sus destul de clar, că în Biserica lui Hristos nu toţi sunt apostoli; nu toţi, dascăli; nu toţi, tâlcuitori (I Cor. 12, 29–30); şi de aceea nu toţi pot să fie predicatori. Iar pricina pentru care cineva are voie să predice numai cu voia episcopului locului, este, după Sfânta Scriptură, că el trebuie să meargă pe calea ascultării de cei ce sunt puşi de Dumnezeu în Biserică episcopi (Fapte 20, 28) şi numai de aceştia să fie trimişi la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Auzi ce zice Sfânta Scriptură: Cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? (Rom. 10, 15). Deci cel ce predică fără să fi fost trimis de episcopul sau preotul său, acela este pe calea neascultării şi ştim cu toţii că neascultarea lucrează moarte (Fac. 3, 6–16; Rom. 5, 12).
Credinciosul: Dar care a fost intenţia celor ce au înfiinţat la început asociaţia „Oastea Domnului” şi ce au urmărit prin organizarea ei?
Preotul: Intenţia celor ce au înfiinţat la început asociaţia „Oastea Domnului” a fost bună şi cu scopul bun de a aduce pe creştini la cele ce au făgăduit la Sfântul Botez, când au zis: „Mă lepăd de satana şi de toate lucrurile lui!” Şi cum am spus mai sus, această asociaţie creştină, cât a avut la cârmă conducători buni, duhovniceşti şi bine orientaţi în Ortodoxie, a fost de mare folos Bisericii noastre şi moralei publice a poporului român. Dar acum destul de mulţi din ei au deviat de la adevărul dreptei credinţei şi s-au rătăcit, ducându-se la secte.
Credinciosul: În acest caz ce este de făcut?
Preotul: Cred că toată sarcina de îndreptare a celor ce au luat calea greşită şi s-au depărtat de adevărata şi Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe stă numai şi numai pe seama fraţilor noştri preoţi de la oraşe şi sate, unde sunt creştini „ostaşi”. Ei trebuie să-i adune prin biserici, să-i lămurească, să le citească din învăţăturile de credinţă ortodoxă, din catehisme, din colecţiile de canoane şi din învăţăturile sfinţilor şi dumnezeieştilor părinţi, spre a-i lămuri în credinţa ortodoxă, ca să devină cu adevărat ostaşi ai Domnului, aşa cum au făgăduit la Sfântul şi dumnezeiescul Botez. Preoţii care se vor osteni cu lămurirea şi îndreptarea celor ce au luat calea greşită, aducându-i pe ei la făgaşul dogmelor şi al rânduielilor canonice ale Bisericii noastre Ortodoxe, vor avea mare plată de la bunul Dumnezeu, ca adevăraţi păstori de suflete şi adevăraţi povăţuitori sufleteşti ai poporului nostru românesc. Iar cei ce nu se vor îngriji de îndreptarea lor şi a altor fii sufleteşti, vor da seama în ziua Judecăţii de Apoi.

Anunțuri

26 comentarii

Din categoria Oastea Domnului

26 de răspunsuri la „DESPRE «OASTEA DOMNULUI»

 1. radu

  Oastea Domnului este aflarea si vestirea lui Iisus cel Rastignit.Oastea este a Domnului ,ea este o armată ce luptă sub steagul şi conducerea lui Iisus Biruitorul. Domnul este Conducătorul acestei Oşti.

  Slavit sa fie Domnul !

 2. radu

  Slavit sa fie Domnul !

 3. ostas al Domnului

  Ostas al Domnului este orice rob al Domnului,nu oricine a fost botezat in numele Sfintei Treimi,nu este de ajuns.
  Oastea este a Domnului nostru Iisus Hristos,ea nu este a Bisericii ,Oastea slujeste Domnului Hristos.

  Slavit sa fie Domnul !

 4. Johann

  ma bucur ca Pr.Cleopa are un cuvant despre Oastea Domnului, dar ma întreb, ce face sufletul unui copil care după botez, merge la chef, toti cei din jurul lui se botează cu alcool şi lucruri deavolesti, după botez ăla mai este ostaş, EU NU CRED. Mai mult, tot ce spun NAŞI la botez, hulesc la cheful ce urmează, unde este ostasul care tocmai s-a botezat.
  Am citit si eu canoanele, sunt tare curios, pentru ce credinţă sunt? ortodocsi habar n+au de canoane, ei habar n+au de biblie, nici nu stiu ce e Sf. Liturghie, Sf. Împărtăşanie, ei ştiu că trebuie să pupe o icoană, si asta fac, citesc cateva rugaciuni la Biserică, în timpul Sf. Slujbe şi c+am atat, la iarba verde , la mici si la bere, la terasă că doar e Duminică –– Ziua Domnului––-unde sunt ostasi pentru care Naşu a spus „te lepezi de satan”.. . cu un picior in groapa căci la biserică … mai greu

 5. Lasati Oastea Domnului ca nu stiti mare lucru despre ea! Parintele Cleopa nu stia decat din auzite,personal merg la OASTE de 30 de ani si nu vreau sa mor decat ,,un bun ostas al LUI”.Este adevarat ca nu sunt dar ma lupt…
  Cautati pe NET despre PR.IOSIF TRIFA, sa vedeti cat a scris ptr.lumea dornica mantuire, din Biserica Ortodoxa. Spunea el ca,,trebuie sa-l cunoastem pe Hristos ” dupa aceea toate tainele bisericii au valoare.Pana nu am venit la O.D mergeam la Liturghie de dimineata iar dupa masa oriunde,fara sa stiu ca nu era placut Mantuitorului meu. Ma opresc aici ,si asa am scris prea mult.
  Doamne ajuta!

 6. pavel

  prea fericiti parinti,inalti preasfintiti,sfinti sau mai putin,credinciosi sau mai putin credinciosi; ,,in numele TATALUI,A FIULUI SI A SFANTULUI DUH, SLAVIT SA FIE DOMNUL! Am ramas profund indurerat,dezamagit de cele scrise mai sus in acel zis dialog intre doua persoane nestiutoare,discutand despre o LUCRARE PROFETICA OASTEA DOMNULUI trimisa special poporului roman si Biserici noastre ortodoxe. In numele lui IISUS HRISTOS va iert gresurile din nestiinta si ma roq pentru sfintiile si fratiile voastre ca sa nu faceti urmatorul pas,la cele cu stiinta!… In primul rand,in aceasta Lucrare Sfanta si innoitoare DUMNEZEU S-a folosit pentru noi de parintele IOSIF TRIFA primul nostru inaintas,cel care ne-a nascut pe noi in HRISTOS prin EVANGHELIE,dupa cum scrie in SF.SCRIPTURA 1Cor.4:15 Lui ii datoram deci in privinta aceasta cea dintai si cea mai mare recunostinta si pretuire. SOLIA DIVINA INCREDINTATA OASTEI DOMNULUI ESTE CLARA: RENASTEREA BISERICII NOASTRE SI MANTUIREA NEAMULUI NOSTRU.DACA RENASTEREA EVANGHELICA A BISERICII NOASTRE MANTUIREA NEAMULUI NOSTRU VOR VENI VREODATA ACESTEA VOR FI SIGUR NUMAI PRIN OASTEA DOMNULUI. DACA NU VOR VENI PRIN EA,ATUNCI NU VOR MAI VENI NICIODATA. PARINTELE IOSIF TRIFA A FOST SINGURUL PROFET TRIMIS DE DUMNEZEU PENTRU ACEASTA. DACA NEAMUL ACESTA SI BISERICA ACEASTA NU-L VOR PRIMI, UN ALTUL NU LE VA MAI FI DAT NICIODATA. LUCRURILE LUI DUMNEZEU SANT UNICE SI ADEVARATE. EL TOT CE FACE,FACE CU INTELEPCIUNE SI TEMEINICIE VECNICA. DECI ORCINE VA DORI VREODATA RENASTEREA ACESTEI BISERICI SI MANTUIREA ACESTUI NEAM SA SE APROPIE DE LUCRAREA OASTEI DOMNULUI SI S-O AJUTE SA FACA MINUNEA ACEASTA CAT MAI CURAND. AMIN.

 7. pavel

  astept aprobarea la primul comentario si sant aici pentru orce neclaritati despre OASTEA DOMNULUI. DACA ESTE ITRADEVAR LIBERTATEA CUVANTULUI VA ROG NU INTARZIATI PREA MULT,FOLOSIND METODE VECHI, …. N-am fost la lupta ta trufas cu armura grea si laudata nici n-am avut spre cei vrajmasi ,dispret si ura niciodata ci-am mers ca DAVID cu-un toiag,si-o biata prastie strabuna,dar cu curaj,cu avant,cu drag si-o fericita voie buna , cu-obraji biciuiti de vant,de palme si mustrari rabdate, ne-am aparat un legamant mai sfant si mai frumos. Cand doar copii am indraznit, sa stam cu goliati la tranta pe Tine doar ne-am bizuit si pe taria ta ne-infranta. De aceea tot ce-am castigat, mai sfant si mai cu vrednicie ,mai indraznet si mai curat,se datoreste numai TIE! Si numai TIE se cuvin IISUS azi laude slavite, cand cei ce merg si cei ce vin, strang roduri nemaiantalnite. T.D.

 8. Pavel

  cum e cu aprobarea?preaiubiti parinti…?

 9. Pavel

  SLAVIT SA FIE DOMNUL par.CLEOPA. Sant un ostas al DOMNULUI care am cunoscut preafericitul par.CLEOPA si par.VARSANUFIE care mi-a fost duhovnic. Cunosc bine sf. man.SIHASTRIA si schitul SIHLA ,de unde am frumoase amintiri,mai ales de la pestera Sf.Teodora. Imi iubesc tara si BISERICA,pentru ca –,,de n-ar fi fost DUMNEZEU ocrotitorul poporului, demult nici n-ar mai aminti istoria despre noi. Toata zestrea noastra istorica,nationala,culturala si religioasa ne-a dat-o si ne-a pastrat-o numai HRISTOS si numai credinta in EL. Ci ne a creat PUTNA,VORONETUL,man.ARGESULUI etc. aceste podoabe unice cu care ne mandrim in fata lumii intregi? Cine a intarit bratul lui Stefan, al lui Mircea si a lui Mihai?

 10. Pavel

  SALUTARI DIN ROMA , ITALIA

 11. Pavel

  nu scrieti,si nu va dati cu parerea despre OASTEA DOMNULUI,nefiind bine informati si documentati si mai ales daca santeti undeva in afara problemei. ,,Mai este la sfarsit o JUDECATA,CUMPLITA JUDECATA de APOI, cand se va vedea odata,cat rau sau bine a ‘ncaput in noi!!!

 12. Pavel

  O,GOLGOTA, singurul loc ceresc de pe acest pamant unde Dumnezeu coborandu-se,a ramas al nostru al tuturor. Pe Tine i-L putem vedea toti oamenii pe Dumnezeul nostru, nu numai unul ca pe Sinai,MOISE; nici numai doi ca pe Moria,Avraam si Isaac, nici numai trei ca pe Tabor; , Petru,Iacov si Ioan. …si nici numai uneori ca in Sfanta Sfantelor, marii Preoti.,….ci putem veni orcare,orcand si orcati.

 13. PAVEL

  …Cuvantul lui Dumnezeu nu va putea fi rasturnat niciodata! El este ca o piatra cubica,cioplita desavarsit,cu toate fetele egale.
  Cand omenirea se va stradui sa-l rastoarne si, dupa opintiri istovitoare,se va parea ca l-a rasturnat,privindu-l,el va straluci la fel si in noua lui fata tot ca in fata lui cea veche. Fiinca Cuvantul Lui Dumnezeu nu poate fi nimicit, ci numai -cel mult-intors pe o alta fata. Dar si aceasta va apare tot atat de frumoasa ori de aspra’…T.D.

 14. Pavel

  IN PARTE POT FI DE ACORD CU CELE SPUSE DE PARINTELE, DAR IN CEA MAI MARE PARTE NU SANT. SI ACEASTA NU DE DRAGUL DE A CONTRAZICE CI PENTRU …CA NUMA-N VEACUL CARE VINE,CAND TOT VA FI DESCOPERIT,SE VA VEDEA IISUSE BINE CE MARE HAR NE-AI DARUIT.

 15. PAVEL

  ,,Despre OASTEA DOMNULUI nu se poate scrie,nu se poate vorbi si nu se poate asculta, decat cu glasul scaldat in lacrimi,cu inima scaldata in flacari si cu toata fiinta scaldata in adoratie. ,,Printre semnele vremurilor din urma spun sfintele scripturi,ca vor fi atat slabirea credintei adevarate,cat si inmultirea credintelor dezbinatoare de frati si de Biserica. Cuvantul Lui Dumnezeu este viu si lucrator.El are mereu putere noua si har nou. El ofera mereu mijloace noi si metode noi pentru starile mereu noi prin care trec omul si omenirea. Dar Biserica si mai marii ei n-au inteles totdeauna acest adevar.S-a multumit de sute de ani,cu un tipar vechi ,cu niste forme statice,cu niste metode bune candva si vii;dar in vremile noi si prin starile noi ale omenirii de azi in continua transformare acestea nu mai sant de-ajuns. Oomenii Bisericii care inteleg acest mare imperativ al vremii,aceasta mare trebuinta a sufletelor,aceasta mare ocazie a Evangheliei Lui Hristos sant insa foarte putini. De ce oare acesti lucratori in cea mai mare parte a lor dorm. Dorm in lene si in ispite,dorm in lacomie si in afaceri lumesti, dorm in politica,dorm in bigotism si in conservatorism,dorm in pacatele veacului acestuia… va urma.

 16. PAVEL

  Va spun deci in fata tuturor,in modul cel mai solemn si mai categoric,in fata Lui Hristos Mantuitorul si Judecatorul nostru si in fata constiintei voastre-avem si aveti datoria de a iesi din nepasare si din ascunzisuri,si de a porni pe fata cu orce risc la curatirea si indreptarea deficientelor din viata de familie,din biserici,din manastiri.de pretutindeni…precum si din intreaga Lucrare a Lui Dumnezeu-asa cum o cere Dumnezeu inaintea caruia avem sa dam socoteala in curand fiecare dintre noi pentru felul cum am facut s-au n-am facut Voia Lui si datoria noastra. Daca umblarea noastra este curata si cugetele noastre sincere,daca unitatea noastra este deplina in jurul Domnului Iisus si in Dragostea Lui si daca toata intentia noastra este sa facem cu smerenie si intelepciune numai Voia Domnului spre binele semenilor si Slava Lui Dumnezeu atunci …desigur ca rugaciunile noastre vor fi ascultate. Dar daca nu,atunci s-ar putea ca Dumnezeu gasindu-ne nevrednici de Harul Sau sa ne dea pentru o alta cernere in ciurul chinuitorului si ne mai trimita pentru o alta curatire in cuptorul altor suferinte.Iar poporul Sau sa mai fie lasat cine stie cata vreme in alta robie ori in alt pustiu. Cand toaie caile iubirii si ale intelepciunii raman fara raspuns,lopata,focul si pustia raman singurele cai pentru indepartarea gunoaielor,pentru alegerea zgurii si indepartarea neascultatorilor. Pentru ca izvorul sa ramana liber ,limpede;aurul sa ramana curat si Ieea OASTEI DOMNULUI sa se arate ca este a Lui DUMNEZEU. NOI N-AVEM NICI UN ALT STATUT CARE SA DIRIJEZE,SA JALONEZE MISIUNEA NOASTRA EVANGHELICA IN BISERICA NOASTRA SI IN NEAMUL NOSTRU DECAT, VOLUNTARITUL NOSTRU DEVOTAT SI FIERBINTE IN HRISTOS, INTIPARIT PUTERNIC SI CLAR IN SPECIFICUL OASTEI DOMNULUI, DUPA CUM L-A VOIT SI L-A IMPRIMAT DE LA INCEPUT DUHUL LUI DUMNEZEU ACESTEI LUCRARI EVANGHELICE, PRIN ALESUL SI PROFETUL SAU PARINTELE *IOSIF TRIFA* PRIN CARE A INITIAT-O. SI NICI UNUL DINTRE NOI N-AVEM VOIE SI NICI NEVOIE SA NE ABATEM CU NICI O IOTA DE LA ACEST SPECIFIC. DACA NU-L CUNOASTEM SI NU NE-AM PATRUNS TOTAL DE EL,ATUNCI MAI BINE SA NU INTREPRINDEM NIMIC PE ORCE LINIE,PANA CAND VOM FI CITIT SI VOM FI SUBLINIAT TOATE CARTILE PARINTELUI IOSIF TRIFA,CARTILE FRATELUI TRAIAN DORZ.PSALMISTUL O.D. SI TOATE CARTILE OAMENILOR SFINTI A O.D. SLAVIT SA FIE DOMNUL!

 17. PAVEL

  ..IATA UNUL DINTRE CELE MAI INSEMNATE INVATAMINTE: ,,CAND PLECI PENTRU NUMELET SI CAUZA LUI HRISTOS ATUNCI TREBUIE SA RISTI TOTUL IN LUMEA ACEASTA. DACA NU ESTI IN STARE MAI INTAI SA-TI DAI LIBERTATEA TA IN ORCE CLIPA PENTRU HRISTOS SI PENTRU FRATI MAI BINE SA NU PORNESTI.FIINCA TE VEIT PRABUSI LA PRIMUL ATAC.,LA PRIMA CONFRUNTARE. SA NU PRETUIESTI MAI MULT DECAT HRISTOS NIMIC PE LUME,NICI SA NU TE TEMI MAI MULT DECAT DE EL,DE NIMENI PE PAMANT. SA STII CA PREZENZA LUI HRISTOS TE VA INSOTI ATUNCI CU ATAT MAI PUTERNICA CU CAT PRIMEJDIA VA FI MAI MARE SI VRAJMASUL MAI INFRICOSATOR. DUHUL SFANT ITI VA DA CHIAR IN CLIPA ACEEA CE SA RASPUNZI SI CE SA TACI POTRIVIT CU PLANUL PE CARE IL ARE MAI INAINTE DUMNEZEU CU TINE SI CU FIECARE DINTRE ACEI INAINTEA CAROR VEI FI DUS,PENTRU A ARATA TOT CE ESTE ASCUNS IN INIMILE LOR. ,,APARAND LUCRAREA OASTEI DOMNULUI SI LUPTAND CU TOATA PUTDREA FIINTEI MELE PENTRU EA AM ARATAT NEDREPTATEA CE NI SE FACEA SI AM LUPTAT PENTRU INDREPTAREA EI. AM ARATAT PRIMEJDIA IN CARE SE AFLA SI AM LUPTAT PENTRU INLATURAREA EI. AM DORIT O FERICITA REZOLVARE SI AM LUPTAT PENTRU REZOLVAREA EI. M-AM FERIT SA NU PACATUIESC CU NIMIC NICI IMPOTRIVA TEMPLULUI,NICI IMPOTRIVA CEZARULUI,NICI IMPOTRIVA LUI DUMNEZEU,NICI IMPOTRIVA FRATILOR,NICI CHIAR IMPOTRIVA VRAJMASILOR SI RAUFACATORILOR MEI. AM VRUT NUMAI IMPLINIREA DATORIEI MELE CINSTITE PE CARE O AVEAM FATA DE TOATE ACESTE VALORI-SI DUMNEZEUL MEU STIE CAT AM FACUT PENTRU ACEASTA. DACA LUCRURILE AU LUAT O ALTA INTORSATURA DECAT CEAT DORITA DE MINE SI DE CATRE CEI CARE AU AVUT UN CUGET SINCER SI O DORINTA CURATA-ACEASTA N-A MAI STAT NICI IN VOIA MEA SI NICI IN PUTERILE MELE. DE LA INCEPUT AM AVUT O PUTERNICA INCREDINTARE CA LIBERALIZAREA UNEI LUCRARI DUHOVNICESTI CA OASTEA DOMNULUI IN BISERICA SI IN POPORUL NOSTRU AR FI O BINECUVANTARE CUM NU SE POATE MAI MARE PENTRU AMANDOUA. EA AR FI FACUT CA INTREG POPORUL NOSTRU SA FACA INAINTE UN URIAS SALT CALITATIV IN TOATE PRIVINTELE. IAR BISERICA NOASTRA SA DEVINA O BISERICA VIE SI EVANGHELICA,NASCUTA DIN NOU SI IN STARE DE FRUMUSETILE TRAIRII DIVINE DIN VREMILE CRESTINISMULUI PRIMAR. CEI CARE AR FI TREBUIT SA AJUTE SI N-AU AJUTAT LA INFAPTUIREA ACESTUI LUCRU BUN VOR AVEA SA RASPUNDA FIECARE INAINTEA SCAUNULUI DE JUDECATA A LUI HRISTOS. IAR CEI CARE AU FACUT TOTUL SA ZADARNICEASCA ACEASTA PE FATA SAU IN ASCUNS,CU VICLENIE SAU CU VIOLENTA-VOR DA SEAMA SI EI IN CURAND LA FEL. _Cu alti cocori vin anii din sudul insorit, Dar de prin inimi iarna de-atata timp nu pleaca .V-aud mereu suspinul mai greu si mai trudit, Si lacrimile voastre d-atata timp nu seaca, Au nu stiti voi din vremuri ca slava celui rau, E scurta si ca scurta a fost a lui tarie, Chiar daca pan’ la ceruri inalta el capul sau, Un ceas pe ndasteptate la dus spre vesnicie . Ca-n locul celor trufasi,venit-au cei smeriti, Luandu-i avutiei cu sila adunata . Lumina inaltandu-si ostasii-ntineriti, A daruit rabdarii o vesnica rasplata. …O, ridicati privirea caci anii-schimbatori. Nu raul pe vecie,ci binele ramane, I-aproape primavara cu ultimii cocori, Si ziua dupa care in veci nu va fi maine. amin

 18. pavel

  …Noi, romanii nu santem un popor care ne-am increstinat dupa sute de secole de paganism ca unii sau ca altii. Asezati la rascrucea dintre cele doua lumi am fost inca de la inceput,in calea tuturor navalirilor si primejdiilor de tot felul. Daca n-ar fi fost Dumnezeu Ocrotitorul poporului nostru demult nici n-ar mai aminti istoria despre noi. Toata zestrea noastra istorica,nationala,culturala si religioasa ne-a dat-o si ne-a pastrat-O numai HRISTOS si numai credinta in EL. Cine a creat Sucevita si Voronetul, Putna si Curtea de Arges aceste podoabe unice cu care ne mandrim in fata lumii intregi; cine a intarit bratul lui Stefan, a lui Mircea si a lui Mihai? Apoi stiti ca dupa fiecare izbavire se inalta Lui DUMNEZEU o Manastire, o Biserica,un semn nemuritor de recunostinta si multumire a parintilor nostrii fata de EL. Cum putem noi urmasii lor de astazi uita toate acestea, cum sa intoarcem calcaiul impotriva lui? Dar cine ne va apara pe noi maine cand iarasi va veni marea si teribila primejdie?

 19. PAVEL

  caci nici astazi nu avem nici un alt aparator nici impotriva vrajmasilor din afara,nici impotriva vrajmasilor dinauntru,care sant pacatele,dezbinarile dintre noi,decaderea trupeasca si sufleteasca, toate ducand in final la nimicirea noastra ca valoare si ca fiinta. Asta ne face pe noi cei de la OASTEA DOMNULUI sa nu stam linistiti acasa ocupandune de nimicurile pamantesti cand aceste sfinte si vesnice valori ale credintei noastre sant in cea mai mare primejdie. PENTRU ACEASTA A FOST NEVOIE CA DUMNEZEU SA INTOCMEASCA IN DETALIU PLANUL PENTRU NASTEREA ACESTEI LUCRARI EVANGHELICE A OASTEI DOMNULUI. A PREGATIT EVENIMENTELE ISTORICE,L-A PREGATIT PE PARINTELE IOSIF TRIFA,L-A ASEZAT INTR-O POZITIE SI UN LOC DIN CARE SA POATA ATINGE DINTR-O DATA O MARE MULTIME DE SUFLETE DIN INTREAGA TARA.. SCOALA SUFERINTEI,PARTASIA CU DURERILE MOTILOR,SCOALA TEOLOGICA,TOATE AU CONTRIBUIT LA FORMAREA UNEI VIZIUNI AMPLE ASUPRA MARILOR NEVOI SPIRITUALE ALE NEAMULUI SAU DE CARE ERA PUTERNIC ATASAT. PARINTELE IOSIF TRIFA A VAZUT DEGRADAREA MORALA TOT MAI AVANSATA A POPORULUI NOSTRU,INSTRAINAREA LUI DE DUMNEZEU SI PROCESUL DE SECULARIZARE ,DE BIGOTISM,DE CONSERVATORISM A BISERICII . DE ACEEA PARINTELE IOSIF TRIFA,EL INSUSI TRANSFORMAT DE DUMNEZEU PRIN TAINA NASTERII DIN NOU,ILUMINAT DE DUHUL SFANT ,IN PREAJMA CELEI DE-A PATRA SARBATORI A UNITATII NATIONALE(1922-1923) A PORNIT SA TRAMBITEZE PRIN ACEA GAZETA CU NUME SEMNIFICATIV LUMINA SATELOR-CHEMAREA LA O VIATA NOUA IN HRISTOS,IN DUHUL EVANGHELIEI PRIMARE;CUM SPUNE POETUL TRAIAN DORZ(URMASUL PARINTELUI):,,PROFETUL ADEVARULUI VIU PLIN DE DUHUL SFANT,SUNA DIN TRAMBITA REDESTDPTARII BISERICII SI APASA DIN GREU PE PLUGUL EVANGHELIZARII NATIONALE,DESTELENIND HOTARELE SUFLETESTI ALE TARII, PLINE DE SPINI SI DE BOLOVANI,PENTRU RECOLTA CEA NOUA SI MANTUITOARE. ACESTA A FOST INCEPUTUL O.D. va urma…

 20. pavel

  vreau sa precizez ca spun toate aceste adevaruri sfinte pentru cei n-au avut de unde le afla,si totusi i-ar interesa oarecum cate ceva despre OASTEA DOMNULUI, cum era la inceputul dialogului cazul preaiubitului nostru credincios cand intreba parintele:care a fost scopul de la inceput a celor care au infiintat OASTEA DOMNULUI. Nu judecam si nu condamnam pe nimeni ,nici credinciosul si nici pe parintele Cleopa, ci venim doar ca persoane catusi de putin competente ,care ne-am unit sufletul si fiinta noastra ,cu sufletul si fiinta acestei divine Lucrari a OASTEI DOMNULUI. Lucrarea O.D. nu este o lucrare de import.Ea nu a luat fiinta intr-o alta cultura pentru ca apoi sa fie implantata in spiritualitatea romaneasca. O.D. s-a nascut din nevoile de suflet ale acestui neam si ale acestui popor si a venit de la DUHUL SFANT sa implineasca niste nevoi concrete si evidente ale poporului si bisericii noastre: renasterea bisericii noastre si mantuirea neamului nostru. Asa zisa problema a O.D. de care se mai poticnesc unii ,este foarte usor de inteles. Nu este o problema nici cu complicatii politice,nici dogmatice,nici administrative, ci este o problema pur si simplu familiala,intre parintii si fii aceleiasi biserici, fara nici o complicatie externa. Fara OASTEA DOMNULUI Biserica noastra ar fi ca lipsita de o mana a sa. In lupta contra curentelor din afara Biserica n-are practic nimic mai eficient sa se opuna acestora. In privinta degradarii morale dinauntru si a propagandei prozelitiste din afara, singura O.D. cu experienta sa misionara de peste 80 de ani, cu zertrea ei duhovniceasca specific si biblic ortodoxa(bisericii primare) este cea mai in masura sa completeze in modul cel mai fericit acest gol si sa implineasca real aceasta misiune. OASTEA DOMNULUI poate sa sustina pe deplin munca misionara a bisericii,de inviorare a credintei noastre,de oprire a exodului trecerilor la alte confesiuni si de refacere a vietii noastre sociale,confesionale,familiale. IN FELUL ACESTA S-AR PUTEA OPRI PUTERNIC PRABUSIREA ALARMANTA IN RATACIRI,IN IMORALITATE, IN CORUPTIE, IN ABANDON FAMILIAL,IN DIVORTURI,ALCOOLISM…etc. De aceea Oastea Domnului este si trebuie sa ramana ca un fluviu care isi urmeaza cursul rodnic si frumos si sa nu-si piarda nici numele,nici specificul si nici directia pana ce se va revarsa odata in Oceanul Ceresc si Etern , cu toate raurile si izvoarele ce i le-a randuit Dumnezeu sa le aduca ea. Cand va fi ajunsa Acolo,nu va mai fi nevoie nici de lupta si jertfa aceasta de acum,caci atunci scopul ei va fi implinit. Pana atunci noi trebuie sa le pastram cu sfintenie pe toate acestea, caci ele santem noi. Identitatea noastra in Hristos si a Lui in noi . amin. SLAVIT SA FIE DOMNUL

 21. Slavit sa fie Domnul,
  Pavel draga,ma bucur ca ai postat multe adevaruri despre OASTE. Domnul sa te rasplateasca!
  Te imbratisez cu toata dragostea.

 22. Fr.Pavel,
  Cum as putea sa te cunosc?
  Un ID de-al tau ceva?… eu sunt din Timisoara…
  Pe curand .

 23. Radna

  hai nu ma inebuniti cu secta voastra poate ati fi mai draguti si ati da niste informatii…

 24. simion

  Ma rog pt. voi cei care va pierdeti pe diferite cai sectante…Consider ca pt. mintuire nu trebuie sa ne numim „ostasi ai Domnului”sau orice alta denumire sectanta toate derivate de la singura credinta adevarata :ORTODOXIA.Vreti sa nu mai pacatuiti ?Vreti sa nu mai beti, fuma,injura ,curvi,etc…:nu trebuie sa va numiti pompos”ostasi”sau greco catolici,sau mii de alte deviatii inselatoare !Rugativa mai mult,nu mai clevetiti, ascultati de preotii nostri ortodocsi si de biserica noastra,sfinta ,soborniceasca si apostoleasca de 2000 de ani.Noi(simplii ortodocsi) cei pururea batjocoriti de toti, cu umilinta ne rugam si pt .toti cei care vor sa ne destrame credinta milenara.Dumnezeu sa va ierte si va asteptam din nou in rindurile celor care nu se vor clatina de inca un vinticel amarit dar imbietor la sectarism.

 25. ostas al Domnului

  Credinta adevarata este Darul lui Dumnezeu,numele ei nu este ortodoxia,ci numele credintei noastre este Iisus Hristos, Domnul si Mantuitorul nostru,singurul Mijlocitor intre Dumnezeu si oameni.

  Slavit sa fie in veci Domnul nostru !

  Noi suntem ai Lui,nu ai oamenilor!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s