DESPRE DATA CELEI DE A DOUA VENIRI A DOMNULUI

Din “Călăuză în credinţa ortodoxă”
Editura Episcopiei Romanului 2003

Capitolul 29

DESPRE DATA CELEI DE A DOUA

VENIRI A DOMNULUI

Despre data exactă a celei de a doua veniri a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica Sa cea dreptmăritoare are numeroase mărturii biblice prin care dovedeşte că această dată nu a încredinţat-o Dumnezeu nici îngerilor, nici oamenilor şi nici chiar Fiului Său, ca om. Iată care sunt cuvintele dumnezeieştii Scripturi: Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului; căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau… şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului… Privegheaţi, deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Însă aceea să cunoaşteţi că, de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi, Fiul Omului va veni (Matei 24, 36–44, vezi şi v. 45–51).
Dacă nici îngerii din cer şi nici Fiul, ca om, nu ştiu cu precizie această dată, cum ar putea ea oare să fie cunoscută de către oameni? De aici înţelegem numai că trebuie să fim pururea cu mare grijă de mântuirea noastră – spre a fi pregătiţi pentru venirea Domnului –, de vreme ce nu ştim nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul şi nici ceasul sfârşitului nostru. Că venirea Sa va fi pe neaşteptate şi prin surprindere, după cum ne-a prevenit Domnul, atunci când a spus: Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului (Matei 25, 1–13).
Sectarul: Adevărat este că la început apostolii n-au ştiut data exactă a venirii a doua a Domnului (Matei 24, 36 ş.a.), dar după ce ei au fost întăriţi cu putere de sus, prin venirea Sfântului Duh, au devenit cunoscători a toate; căci Duhul Sfânt le-a descoperit toate tainele, după cum le spusese mai înainte Mântuitorul: Încă multe am a vă spune, dar nu le puteţi purta acum. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti (Ioan 16, 12–13; 14, 26; 15, 26). Sfântul Duh a fost trimis apostolilor la Cincizecime şi de atunci încoace, atât apostolii cât şi bunii creştini – prin priceperea şi înţelepciunea pe care le-o insuflă Sfântul Duh – pot cunoaşte «tot adevărul», adică întreg planul divin al istoriei lumii şi al sfârşitului ei, «planul divin al vârstelor», şi pot calcula din Sfânta Scriptură «cele viitoare», adică data venirii a doua. Numai cei ce nu au pe Duhul Sfânt şi n-au primit priceperea dată de către El, nu pot cunoaşte acea dată.
Preotul: Vai de voi sectarilor adventişti şi de toţi acei sectari care cred asemenea vouă; vai de voi oamenilor stricaţi la minte şi la înţelegerea Sfintelor Scripturi! Vai de calculele voastre, care v-au înşelat pe voi şi pe toţi cei înşelaţi de voi! De atâtea ori voi aţi calculat – după rătăcirea minţii voastre – data celei de a doua veniri a Domnului, de atâtea ori aţi rămas de toată batjocura şi ruşinea omenirii şi încă mai cutezaţi să susţineţi nebunia că ştiţi data exactă a venirii Domnului?
Oare n-a calculat din Biblie William Miller al vostru că între 1 martie 1843 şi 1 martie 1844 va fi a doua venire a Domnului? Oare n-a rămas el cu toţi cei înşelaţi de el, de toată ruşinea şi de râs în faţa întregii lumi? Oare nu anunţase această dată William Miller încă din anul 1833, în broşura sa Învederare din Sfânta Scriptură despre venirea a doua a Domnului în anul 1843? Oare nu calculase şi alt «prooroc» mincinos al vostru, Joshua Himes, în revistele «Strigătul din miezul nopţii» (1842) şi «Trâmbiţa de alarmă» (1842), că Domnul vine în 1843? Şi oare nu şi acest fals prooroc a rămas ca şi William Miller de toată ruşinea şi scârba în faţa lumii, împreună cu mincinoasele lui proorociri?
Dar ce a păţit Snow al vostru – ucenicul cel mai apropiat al lui Miller –, care calculase că trebuie să adauge la «proorocia» lui Miller încă şapte luni şi zece zile, fixând data venirii a doua a Domnului la 10 octombrie 1844? Oare n-a rămas şi el ca şi dascălul său Miller de toată ruşinea? Oare nu anunţaseră aceşti mincinoşi «prooroci» adventişti prin revistele lor, prin ziare şi prin discursuri publice, data exactă a venirii Domnului? Oare nu şi-au cheltuit averile toţi oamenii înşelaţi de ei, împărţind tot ce aveau şi cumpărându-şi haine albe, ba chiar şi lumânări, ca să întâmpine pe Domnul? Oare nu erau pe atunci pline vitrinele magazinelor din America de haine albe spre vânzare pentru cei ce vor călători la cer la 10 octombrie 1844? Şi oare n-a trecut şi acea zi ca toate celelalte zile şi toţi «proorocii» cei mincinoşi ai voştri cu calculele lor din Scriptură – care credeau că le-au fost inspirate de Duhul Sfânt – n-au rămas de toată ruşinea şi ocara, scăpând numai cu fuga, pentru a nu fi omorâţi de oamenii cei înşelaţi de ei, care îşi risipiseră toate avuţiile în baza «proorociei» lor?
Mă minunez foarte de nebunia voastră, sectarilor stricaţi la minte, că după atâtea exemple de înşelare şi rătăcire, încă mai îndrăzniţi să susţineţi că puteţi calcula din Sfintele Scripturi data corectă a venirii a doua a Domnului?
Înţelepţiţi-vă odată, după aceste jalnice evenimente şi înţelegeţi că făgăduinţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre descoperirea «celor viitoare» prin Duhul Sfânt nu s-a referit la data venirii Sale de a doua – după cum vi se pare vouă – ci la proorociile ce se vor face în Biserică cu privire la diferite întâmplări şi evenimente viitoare. Astfel de descoperiri, într-adevăr, s-au făcut prin Sfântul Duh, căci vedem – de exemplu – că Apocalipsa este plină de ele şi de multe altele de asemenea, expuse în diferite cărţi sfinte ale Bibliei (vezi II Tim. 3, 1–8; II Petru 2, 1–3; Fapte 11, 27–28; 20, 29–30; Iuda 1, 17–18 ş.a.). Ele aveau să cuprindă îndeosebi învăţături eshatologice (privind ivirea lui Antihrist, a proorocilor mincinoşi, dezlănţuirea prigoanelor din viitor asupra creştinilor), precum şi înţelepciunea necesară apostolilor spre a se putea apăra atunci când vor fi traşi la răspundere în faţa judecătorilor pentru învăţătura ce o propovăduiesc (Matei 10, 19–20). Acestea sunt «cele viitoare» despre care Mântuitorul vorbeşte în textul pe care l-ai adus aici, omule rătăcit şi încurcat în vicleniile tale.
Contextul şi textele paralele ne dau lămuriri şi indicaţii limpezi în acest sens, astfel că oricât te vei stărui tu şi cei asemenea ţie că ştiţi data exactă a venirii a doua a Domnului, pururea veţi rămâne mincinoşi, ca şi înaintaşii voştri amintiţi mai sus.
Sectarul: Creştinii au de la Sfântul Duh lumina cunoştinţei prin care ei pot cunoaşte şi data venirii a doua. Numai păgânii şi creştinii cei neadevăraţi sunt în această privinţă întunecaţi şi în neştiinţă, căci Apostolul Pavel scrie: Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului (I Tes. 5, 4–5). Din cuvintele acestea rezultă că toţi creştinii pot şi chiar trebuie să cunoască data exactă a venirii a doua, spre a fi pregătiţi să o întâmpine.
Preotul: Omule rătăcit de la adevăr, de ce tai adevărul înţelesului Sfintei Scripturi folosindu-te numai de unele texte care ţi se pare că îţi susţin rătăcirea? Pentru ce ai luat versetele 4 şi 5 din capitolul 5 al Epistolei către Tesaloniceni, înlăturând versetele 1 şi 2, de mai sus, care îl tâlcuiesc pe cel de al 4-lea şi al 5-lea şi pe cele de mai jos? Auzi ce zice marele Apostol Pavel acolo: Iar despre ani şi despre vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem, căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur, noaptea (I Tes. 5, 1–2). Deci cunoaşte, omule rătăcit, că acesta este adevărul pe care îl păstrează Biserica lui Hristos, iar nu al vostru. Căci Biserica cea dreptmăritoare învaţă, deopotrivă cu marele Pavel, că ziua Domnului va veni ca un fur, «noaptea», şi nimeni nu ştie ziua şi nici ceasul când vine Fiul Omului (Matei 25, 1–13).
Numai apropierea datei venirii a doua poate fi cunoscută, după semnele ce vor trebui să se arate mai înainte şi care sunt următoarele:
1. Propovăduirea Evangheliei la toate popoarele lumii (Matei 24, 14);
2. convertirea poporului evreu la creştinism, în urma propovăduirii Evangheliei la toată lumea (Rom. 11, 25);
3. apariţia lui antihrist (I Ioan 2, 18), «omul nelegiuirii» (II Tes. 2, 3–11) sau «fiara» (Apoc. 13, 1–18), lucrând împreună cu agenţii săi – proorocii şi hristoşii mincinoşi – şi tot felul de semne, prin puterea satanei, pentru a amăgi pe oameni (Apoc. 20, 1–10);
4. el se va substitui lui Dumnezeu şi ca o fiară crudă va prigoni cu toată furia pe cei aleşi ai Domnului (Matei 24, 9);
5. înmulţirea fărădelegilor şi răcirea iubirii dintre oameni, care se vor urî şi se vor trăda unii pe alţii (Matei 24, 10–12, 24);
6. înmulţirea războaielor şi a veştilor de războaie între neamurile, popoarele şi statele lumii (Matei 24, 6–7);
7. producerea unor calamităţi, ca: cutremure, inundaţii, ciumă, molime ş.a. (Matei 24, 7, 9);
8. producerea unor semne cosmice: întunecări de soare şi de lună, căderi de stele, zguduiri în elementele naturii, ş.a. (Matei 24, 7, 29);
9. arătarea pe cer a semnului Fiului Omului (Matei 24, 30), adică a Crucii, căci ea este semnul de biruinţă al Domnului nostru Iisus Hristos şi nici un alt semn nu-L vesteşte atât de caracteristic precum Crucea. Când cei păcătoşi Îl vor vedea pe cer, îşi vor aduce aminte de Cel pe Care L-au tăgăduit şi se vor bate în piept, căindu-se şi jelindu-se de soarta ce-i aşteaptă (Matei 24, 30).
Despre tâlcul acestor semne a grăit Domnul: Învăţaţi de la smochin pilda: când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara este aproape. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape la uşi (Matei 24, 32–33). Aşadar, despre semnele premergătoare celei de a doua veniri a Domnului avem tâlcuire şi adeverire chiar de la Mântuitorul Hristos, iar despre data exactă a venirii Lui, nimeni nu ştie, nici chiar îngerii Lui şi nici Fiul, «ca om» (Matei 24, 36), ci numai Tatăl.

Anunțuri

Scrie un comentariu

Din categoria Fără categorie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s